خبر بازدید

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (پارک فناوری پردیس) از شرکت ژرفیران